بومرنگ رو دانلود کن

همین الان اپلیکیشن بومرنگ رو روی گوشیت نصب کن و یه حساب کاربری رایگان بساز.


ببین کدوم کالاها برگشت‌ پول دارن

توی اپلیکیشن، لیست محصولاتی رو که با خریدشون بخشی از پولش به حسابت برمی‌گرده ببین و لیست کن.


با اسکن فاکتور پول بگیر

بعد از هر خرید، فاکتورش رو توی اپلیکیشن اسکن کن تا بخشی از پولش به صورت آنی و نقد به حسابت بیاد.

کمپین دعوت از دوستان

دوستات رو معرفی کن اگر کد دعوتت رو بزنن هم به اونا جایزه داده میشه و هم به شما جایزه‌ی نقدی پرداخت میشه و همچنین توی جشنواره‌های فعال هم امتیاز میگیری!


فروشگاه‌های بومرنگی

بومرنگ با فروشگاه‌های زیادی کار میکنه مثل

فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند

فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند

فروشگاه‌های زنجیره‌ای یاران دریان

فروشگاه‌های زنجیره‌ای یاران دریان

فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه

فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه

فروشگاه‌های زنجیره‌ای سورنا

فروشگاه‌های زنجیره‌ای سورنا

فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپراستار

فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپراستار

فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی

فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی

فروشگاه‌های زنجیره‌ای هفت

فروشگاه‌های زنجیره‌ای هفت

فروشگاه‌های زنجیره‌ای جانبو

فروشگاه‌های زنجیره‌ای جانبو

فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیلی مارکت

فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیلی مارکت

فروشگاه‌های زنجیره‌ای نجم خاورمیانه

فروشگاه‌های زنجیره‌ای نجم خاورمیانه

فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوثر اصفهان

فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوثر اصفهان


برندهای بومرنگی

کاله

کاله

دنت

دنت

کالین

کالین

الیت

الیت

انرژی لایف

انرژی لایف

چای محمود

چای محمود

توپی تو

توپی تو

۳ ۲ ۱

۳ ۲ ۱

عالیس

عالیس

کاپو

کاپو

کاسپین

کاسپین

فومن شیمی

فومن شیمی

هنکل

هنکل

مهرام

مهرام

نستله

نستله

پپسی

پپسی

روزانه

روزانه

رشد

رشد

تار و مار

تار و مار

ویتانا

ویتانا

معرفی کمپین خرید کن و جایزه بگیر و شیر کن

ﺑﺎ اﺳﮑﻦ اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر در ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن ۱۵۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ از ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ ﻫﺪﯾﻪﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

دانلود اپلیکیشن کش بک
دانلود اپلیکیشن کش بک

هوای جیبت رو داریم

ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮلﺗﺎن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

توی بومرنگ چه خبره؟

Review

+۱۳۰۰ محصول

برای خریدن و برگشت بخشی از پولشون

۷,۲۰۰ فروشگاه فعال

از سوپرمارکت محل تا فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای

+۴۷ شهر فعال

در تمام ایران، نزدیک و راحت

+۲۰ میلیارد ریال بازگشت پول

مجموع تمام برگشت‌ پول کالاهای بومرنگی