آیدا‌ پروتئین‌ پایتخت

ران گوسفندی 2 کیلویی آیدا پروتئین‌پایتخت

راه‌های دریافت بومرنگ :