کامپوره‌خزر

کالباس گوشت و قارچ 60 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :