کامپوره‌خزر

کالباس ژیگو 90 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :