آیدا‌ پروتئین‌ پایتخت

سینه مرغ بی‌پوست 1800 گرمی آیدا‌پروتئین‌پایتخت

راه‌های دریافت بومرنگ :