اسپونتکس

دستمال جاذب از الیاف بامبو اسپونتكس

راه‌های دریافت بومرنگ :