ﺑﻪ ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ!

از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی روزاﻧﻪﺗﻮن ﭘﻮل در ﺑﯿﺎرﯾﺪ!

»ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ« از ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﻮل در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ را روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﻮل دارﻧﺪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر را اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮل ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر 15 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

دریافت بومرنگ
عکس کاربر
پدرام – 43 ساله

نزدیک به چند ماهه از بومرنگ استفاده می‌کنم . هم خرید هم لذت برگشت پول . امکانات این اپ برای خانواده‌ی ما واقعا مفید بود .

عکس کاربر
سمیرا – 37 ساله

پولی که توسط بومرنگ از خرید خوراکی هامون بهم برگشت رو نقد کردم و باهاش برای دخترم خرید مدرسه کردم. بومرنگ یه تکون اساسی به سبد خرید من که خانه دار هستم، داد .

عکس کاربر
مهرسام – 26 ساله

من عاشق اپ هایی ام که داخل خودشون یه بازی دارن .بومرنگ با امتیازها و قرعه‌کشی هاش یه هیجان دیگه ای به خرید کردن من داد. حالا روی هر دونه کیکی که میگیرم هم حساب می‌کنم.

عکس کاربر
ترانه - 23 ساله

با بومرنگ خرید روزانه ام رو انجام میدم و با اعتباری که به دست میارم شارژ و اینترنت می‌خرم . و هرجا لازم داشته باشم هم پول نقد ازش برمی‌دارم . بومرنگ کیف پول روز مبادای منه.

ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ ﭼﻄﻮر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

«داﻧﻠﻮد ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ»

اﭘﻠﯿﮑﺸﻦ «ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ» را از اﯾﻨﺠﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﺎزﯾﺪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺶﺑﮏ دار رو ﭘﯿﺪا و ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻦ

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ »ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﻮل از ﺧﺮﯾﺪ« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮ و ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺎز

ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻦ

ﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﻧﻪ ﮐﻮﭘﻦ ﺧﺮﯾﺪ! ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﯾﻪ ﺗﯿﺮ و دو ﻧﺸﻮن! ﺧﺮﯾﺪ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮل

ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ

ﺑﺎ ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ از ﻫﺰاران ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻮل« دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ، ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮل ﻓﺎﮐﺘﻮرﺗﺎن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻧﻘﺪِ ﻧﻘﺪ!

ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر 15000 ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ اﺳﮑﻦ اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر در ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن 15000 ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ از ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ ﻫﺪﯾﻪﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
دریافت بومرنگ
دانلود

ﺑﻮﻣﺮﻧﮕﯽ ﺷﻮ و ﻫﯿﭻ ﮐﺶﺑﮑﯽ رو از دﺳﺖ ﻧﺪه

ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮلﺗﺎن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

دریافت بومرنگ

آﻣﺎده ﭘﻮل درآوردن از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎت ﻫﺴﺘﯽ؟

آمار کمپین پچ پچ

در این بخش میتوانید آخرین آمار لحظه‌ای کمپین پچ پچ را مشاهده نمایید.

انتطار کمپین
بیشترین تعداد کد های ثبت شده
1

۰۹۲۱***۵۲۴۶

۱۷۴
2

۰۹۰۲***۳۳۱۴

۱۵۱
3

۰۹۳۹***۲۸۹۶

۱۵۰
4

۰۹۱۹***۰۶۴۴

۱۴۶
5

۰۹۳۸***۷۹۰۶

۳۱

تعداد کدهای ارسال شده

۱,۱۰۰,۰۰۰

مجموع پول برگردانده شده

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بروزرسانی