آیدا‌ پروتئین‌ پایتخت

ران گوساله 1 کیلویی آیدا پروتئین‌پایتخت

راه‌های دریافت بومرنگ :