ساربونا

دوغ گاومیش 946 میلی‌لیتری ساربونا

راه‌های دریافت بومرنگ :