کاله

سوسیس کوکتل انگشتی 55 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله

راه‌های دریافت بومرنگ :