کامپوره‌خزر

کالباس مارتادلا 40 درصد گوشت 500 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :