کامپوره‌خزر

کالباس خشک ممتاز 80 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :