کامپوره‌خزر

کالباس پپرونی خشک ممتاز 70 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :