کامپوره‌خزر

کالباس خشک دودی 60 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :