آوا‌ پروتئین‌ پایتخت

کله و پاچه گوسفندی یک دست کامل آوا‌پروتئین‌پایتخت

راه‌های دریافت بومرنگ :