آیدا‌ پروتئین‌ پایتخت

گردن بی‌پوست مرغ 900 گرمی آیدا‌پروتئین‌پایتخت

راه‌های دریافت بومرنگ :