آیدا‌ پروتئین‌ پایتخت

مغز ران مرغ 1800 گرمی آیدا‌پروتئین‌پایتخت

راه‌های دریافت بومرنگ :