آوا‌ پروتئین‌ پایتخت

راسته با استخوان گوسفند بره 1 کیلویی آوا‌ پروتئین‌ پایتخت

راه‌های دریافت بومرنگ :