کامپوره‌خزر

سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت 450 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :