کامپوره‌خزر

سوسیس کوکتل فرانکفورتر ممتاز 80 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :