کامپوره‌خزر

سوسیس کوکتل 70 درصد گوشت 1 کیلویی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :