کامپوره‌خزر

سوسیس 70 درصد گوشت با سبزی 500 گرمی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :