کامپوره‌خزر

سوسیس کوکتل ساده 55 درصد گوشت 1 کیلویی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :