کامپوره‌خزر

سوسیس کوکتل مرغ با 55 درصد گوشت 1 کیلویی کامپوره‌خزر

راه‌های دریافت بومرنگ :