کاله

سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله

راه‌های دریافت بومرنگ :