سوالات متداول

اطلاعات شخصی کاربران تنها در سرورهای حفاظت شده بومرنگ ذخیره میشوند.