سوالات متداول

تسویه حساب ها طبق قوانین تعیین شده توسط شاپرک چهار بار در روزهای شنبه الی چهارشنبه و یک بار درروزهای پنجشنبه انجام میشود. درخواست های برداشت در روزهای جمعه و روزهای تعطیل، در روز کاری پس از آن انجام خواهد شد.