سوالات متداول

قراردادهای بومرنگ با تولیدکنندگان در ۲ نسخه تهیه می‌شود. هر دو نسخه دارای مهر و امضای شرکت است و در صورت بروز مشکل از مراجع قانونی می توان پیگیری کرد.