سوالات متداول

برای ورود و استفاده از اپلیکیشن بومرنگ، کافی است بعد از ثبت شماره تماس از بخش مشخصات کاربری واقع در منو، اطلاعات خود را تکمیل کنید. اطلاعات مورد نیاز شامل نام و نام‌خانوادگی، کد ملی و ایمیل است.