سوالات متداول

خیر، هنگام انتقال پول، هیچ هزینه اضافی از کیف پول شما کسر نخواهد شد