سوالات متداول

بله، در صورتی که تمایل به انتخاب مبلغی غیر از مبالغ پیشنهادی اپلیکیشن دارید، کافی است آن را وارد کنید.