سوالات متداول

اپلیکیشن بومرنگ جایگزین مناسبی به جای دستگاه کارخوان است. امکان جایگزینی بومرنگ با صندوق فروشگاهی نیز ممکن است و در آینده راه اندازی خواهد شد.